Friday, November 20, 2015

NGAI WA AVALAAMU LYRICS AND TRANSLATION BY PURITY KATEIKO

[Kamba]                                              [  English]

(refrain )
Ngai wa avalaamu we ,(God of Abraham)
ngai wa isaaka ii,(God of Isaac)
 ngai wa yakovo niwe ,(you are God of Jacob)
wailitwe ni kuthaithwa x4(you worthy to be worshipped)
verse1
Wamutwikithisye kwithiwa ,(you made him to be)
ithe wa mbai nene(father of the whole nation)
 ithe wa muikiio,(father of faith)
 ngai wa avalaamu ii, (God of Abraham)
ngai wa avalaamu nasya,(I say God of Abraham)
 niwailite kuthaithwa(you worthy to be worshipped)
(refrain)           

Verse2
Ngai wa yakovo niwe ,(God of Jacob)
wang’ang’anie nake ,(You struggled with him)
utuku muima wamualyulila isyitwa ,
(for a whole night and translated his name)
ngai wa yakovo niwe,(God of Jacob )
 wailitwe ni kuthaithwa(you worthy to be worshipped)
(Refrain)
Verse3
Ngai wa athani ma tene,(God of old prophets)
 ala me ndanieli isaiya yelemia,(Daniel,Isaiah,jeremiah)
weekie monene namo ,(you did great with them)
ngai wa athani ma tene,(God of old prophets)
 niwailitwe ni kuthaithwa(you worthy to be worshipped)
(Refrain

Verse4
Ngai wa bishop mutua,(God of bishop Mutua)
 ngai wa bishop Lai ,(God of bishop Lai)
ninikwonete ukika ,(have seen you doing )
maundu manene muno ,(great things)
ngai wa mutua na Lai ,(God of Mutua and Lai)
niwailitwe kuthaithwa(You are worthy to be worshipped)                                      
(Refrain
Verse5
ngai wa aini ma tene ,(God of early singers)
ta mwiituasa zephorah,(sister ziphorah)
 ala matongoeasya makithi kauni, (those who led during wars)
ngai wa aini ma tene , ,(God of early singers)
umunthi niwe ngwenda(its you I want)

(Refrain)
Verse6
Ngai niwe umbukilitye,(God you have uplifted me)
 ivindani ino ya muthya ,(this last time)
ukekia wathi mweu ,(you have put a new song)
ilomoni syakwa ngwinie(in my lips to sing for you)
Ngai wakwa wi munene,(you are great my God)
 na niwailitwe ni kuthaithwa(and worthy to be worshipped)
(Refrain)
Verse7
Ngai ula waina ndaviti,(God of david)
 akithi kauni kukita,(during the wars)
 wamunengie utonyi,(you gave him capability)
 kuwaa ngoliathi,(to kill goliath)
 ngai wa ndaviti nenga ,(ooh God of david )
o nakwa umbikitia(fight for me)
(refrain)
Verse8
Ngai wa avalaamu niwe(God of Abraham )
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ona  isaka niwe(God of Isaac)
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ngai wa yakovo niwe(God of Jacob)
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ona  athani matene niwe(God of early prophets)
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ngai wa ndanieli niwe(God of Daniel)
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ngai wa ziphorah mwini(God of ziphorah the singer)
(wailitwe ni kuthaithwa)(you are worthy to be worshipped)
Ni wailite eeh x 6(you are worthy eeeh)
 niwailite kuthaithwax6)(you are worthy to be worshipped)

No comments: