Monday, March 19, 2018

MAWA NEENTABA (I SALUTE YOU) LYRICS AND TRANSLATIONS BY ZOFO FT. JOYOUS CELEBRATION 22


(Mawa Neentaba Zonke nje zingihaqile,
This is how the day has come.
Kodwa ngizophikelela,
Noba sekunyukela,
Ngoba Izwi Lakho Likhany' Indlela Yam')

I am the only one to be happy.
(Yehova) Yehov' uyi- (Uyinto YONKE KUM') -nto YONKE KUM',
(I am the only one who has said that Jesus is the only one to be happy)
(Yehova) Yehova uyi- (Uyinto YONKE KUM') -nto YONKE KUM'!

(Yes! Lord! Njengendluzela yomel' amanz' okuphila,
Kanjalo umoya wami ulangazelela Wena,
Jesus, I love you so much. 'Amanzi'
Mandisele kuwo - Ndigcine ikunaphakade!

I am the only one to be happy.
(Yehova) Yehova uyi- (Uyinto YONKE KUM') -nto YONKE KUM',
(I am the only one who has said that Jesus is the only one to be happy)
(Yehova) Yehova uyi- (Uyinto YONKE KUM') -nto YONKE KUM'!

Is it true that I am with Jesus? I am not bursting with you,
(uma ndisuka giant) uma ndingasuka giant,
(NGOB 'Okuphila Yesu ) Ngob' amazwi okuphila,
(! ) Giant!

Jesus! What is the problem with? I am not bursting with you,
(Ndizohamb' Umhlaba wonke) Uma Ndisuka Kuwe,
(yes) I don't know how to do it. I don't know if you are going to kill me.
(ubuso bakho) (yeah) Lord! There it is!

Oh, yeah. Jesus is bursting with me. Oh, my God! Jesus!
(bursting with ndingasuka) The Fork is over,
(yes) Yes! Yes! Yes! What is the name of Jesus Christ?
Let's go!

(you say that I am a lout, Jesus is the one who will keep it up.
(ndikhangelana nawe) uma ndisuka (yeah! Eh! Yeah! ! ! ),
(Ngob) Ngob ' Amazwi (okuphila kwami) Okuphila,
(Okuphila) Let's go!

(Ngiyaphila) - it's a lout
I love jesus - and I don't know what to do.
Namandla NoBukhosi - Ngob' Amazwi Okuphila Kwami,
Let's go!

Bursting with me,
Uma ndisuka giant,
Ngob ' amazwi okuphila kwami,
Keep it up!

Bursting with me,
Uma ndisuka giant,
Ngob ' amazwi okuphila kwami,
Keep it up! )

I love you.

LENTSU LA GAGO LYRICS AND TRANSLATION BY TSHEPO NKADIMENG FT.JOYOUS CELEBRATION 22


Morena - Morena - Morena,
Ke Tla Dula,
Ke Go Tumisa Jwalo!

Morena - Morena - Morena,
Ke Tla Dula,
Ke Go Tumisa Jwalo!

Morena - Morena - Morena,
Ke Tla Dula,
Ke Go Tumisa Jwalo!

(Ke Gore,
O Morena Wa Marena,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

O Morena Wa Marena,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!)

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

(Le A Fodisa - Le A Phidisa,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Le Fodisa Malwetsi - Le Phidisa Ditjhaba,
Lentsu La Gago!
Lentsu La Gago!
Lentsu La Gago!)

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Wena Wa Tsamaya Le Rena,
Tseleng Tse Boima,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi,
Lentsu La Gago Ke Lesedi!

As For Me and My House,
We'll Serve You Lord,
You Are Worthy To Be Praise!

I'm giving You my mind - My Soul,
My Everything!
You Are Worthy To Be Praised!

As For Me and My House,
We'll Serve You Lord,
You Are Worthy To Be Praised!

I'm giving You my mind - My Heart,
My Soul!
You Are Worthy To Be Praised! Eh Eh -
You Are Worthy To Be Praised!

UYAPHENDULA LYRICS BY NOMTHI SIBISI FT.JOYOUS CELEBRATION 22


(Ihhehe! Babiz' onkulunkul' abangaboni)
Sibiz' obonayo,
(Weth' uyas' phendula)
Sibiz' ophendulayo,
(Owethu) Sibiza yen' ozwayo,
(Ehhe) #INkosi_yaMakhosi_leyo!

(Babiz' onkulunkul' abalalayo)
Sibiz' obonayo,
(Babiz' onkulunkul' abanamanga)
Sibiz' ophendulayo,
(Oweth' uJesu) Sibiza yen' ozwayo,
(Ehhe Ehhe) INkosi yaMakhosi leyo!

(Babiz' onkulunkul' abakhohlwayo)
Sibiz' obonayo,
(Abaqed' imali zabo)
Sibiz' ophendulayo,
(Oweth' uJesu) Sibiza yen' ozwayo,
(Yen' unathi) INkosi yaMakhosi leyo!

(Ey! Babiz' onkulunkul' abanamanga)
Sibiz' obonayo,
(Babiz' onkulunkul' abaphelayo)
Sibiz' ophendulayo,
(Oweth' uJesu) Sibiza yen' ozwayo,
(Hhe) INkosi yaMakhosi leyo!

(Yen' akafuni ngathi)
Uyasinaka (Ih! Jhijhi Jhijhi - Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Jhijhi Oweth' uJesu) Oweth' uJesu - Akalali (Ayih) akakhohlwa,
(Ehhe) Yen' uyaphendula!

(Yena akafuni lutho ngathi)
Uyasinaka (Ihhi Jhijhi Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth' uJesu) Oweth' uJesu - Akalali,
(Yeah' hee) Akakhohlwa - Yen' uyaphendula!

(Yelelele! Yelelele! Sithi weMzalwane Nkosi yam' ungashiyindawo yakho)
Ubokhumbul' uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani na!
(Yeaheeeee! Sithi wesitha sabaNgcwele, musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi nama Filisti ukuthi baphelelaphi (Yelelele! Yelelele!) na!

(Sithi weMzalwane Nkosi yami - Qinisel' ekholweni lakho)
Ubokhumbul' uDavide no Israel,
Wabalwela kanjani (Yelele! Yelele! Yelelele!) na!
(Sithi wesitha sabaNgcwele,
musukuthinta abaJehova wena)
Ubokhumbula uGoliathi (Hai) nama Filisti (Eh) ukuthi baphelelaphi na!

(Ngob' othinta thina uthint' inhlamvu Yeso Lakhe Ih) Uyasinaka (Jhijhi - Yen' uyasilwela) Uyasilwela (Ihhi),
(Owethu Jesu) Owethu Jesu (Hai) Akalali akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen' uyaphendula!

(Yen' akafuni LUTHO ngathi jih) Uyasinaka (Jhijhi Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth' uJesu) Oweth' uJesu Akalali (Ihhi Nkos' Yami) Akakhohlwa Yen' uyaphendula!

(Yen' angashiy' iZulu ngenxa yethu Ihhi) Uyasinaka,
(Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth' uJesu) Oweth' uJesu Akalali (Hai)
Akakhohlwa Yen' (Yeah-eh) uyaphendula!

(Yen' angadela KONKE ngenxa yethu)
Uyasinaka (Jhijhi Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
Oweth' uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Nkos' Yami woza) Yen' (Jhijhi) uyaphendula!

(Jhijhi Ehhen' boh!)

(Yeah-eh! Yeah-eh!

Jhijhi Jhijhi!

YEN' UYASINAKA) Uyasinaka (Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth' uJesu) Oweth' uJesu Akalala (Hai) Akakhohlwa,
(Yeah-eh) Yen' uyaphendula!

(Ngithi bayeke vele bazohluleka) Uyasinaka,
(Bayeke bahlel' okubi ngawe) Uyasilwela,
(Bazohluleka bona) Oweth' uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh) Yen' uyaphendula!

(Yen' angashiy' iZulu ngenxa yethu Ih!) Uyasinaka - (Yen' angadela KONKE ngenxa yethu) Uyasilwela,
(Nkos' yami - Nikhona boh?) Oweth' uJesu (Jhi) akalali,
(Jhijhi Jhijhi) Akakhohlwa (Jhjhi Jhijhi) Yen' (Woz' asambe) uyaphendula!

(Ihhi! Ihhi! Ehe! Yeah-boh!

Yeah-eh! Yeah-eh!

Jhijhi Jhijhi Ehe! Ehe!

[Yeahhhhh-eh-eh-eh]

YEN' UYASINAKA) Uyasinaka (Ihhi! Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
(Oweth' uJesu) Oweth' uJesu Akalali,
(Hai) Akakhohlwa (Yeah-eh!) Yen' uyaphendula!

(Yen' akufuni LUTHO ngathi Ihhi) Uyasinaka (Yen' uyasilwela) Uyasilwela,
Oweth' uJesu Akalali,
Akakhohlwa Yen' uyaphendula!

Uyaphendula by

BOZOVUMA LYRICS BY ANDILE THABETHE FT JOYOUS CELEBRATION 22


Sithi ngenhla nangezansi
ngenhla nangezans'
bazow'vum'u-amen
vum'u-amen
vum'ushaya lengoma

eBergville emangwaneneni
bazow'vum'u-amen
vum'u-amen
vum'ushaya lengoma

kwazulu enatal
bazow'vum'u-amen
vum'u-amen
vum'ushaya lengoma

Egoli eGauteng
bazow'vum'u-amen
vum'u-amen
vum'ushaya lengoma

elimpopo eGiyani
bazow'vum'u-amen
vum'u-amen
vum'ushaya lengoma

Ngiyakuthanda moya ongcwele Ngiyakuthanda
Ngiyakuthanda moya ongcwele Ngiyakuthanda
Ngiyakuthanda moya ongcwele Ngiyakuthanda
Ngiyakuthanda moya ongcwele Ngiyakuthanda

Ngizoshumayela ngawe
ngob'uyamangalisa wena

Sunday, March 18, 2018

KHANIMAMBA LYRICS AND TRANSLATION BY GOSPEL SILINDA FT.JOYOUS CELEBRATION 22


mina ndza n'wi rhandza yeso
(i love jesus)
aah KHANIMAMBA
(exclamation for celebration)

ekuya etilweni
(to enter heaven)
answi lavi mali swi lava mintirho
(doesn't require money but good works)

unga vuli hinomo ntsena leswaku
un'wana wa xikwembu
(don't merely say with your mouth that you are God's child)
unga vuli hinomo ntsena leswaku wan'wi rhandza
(don't merely say that you love Him)

xana wena wan;wi rhandza yeso
(do you love jesus)
aah KHANIMAMBA
(exclamation for celebration)

Saturday, March 17, 2018

NDIM LO LYRICS BY VUYELWE OKE FT. JOYOUS CELEBRATION 22


Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu
Ndim' lo phambi kwakho Yesu

JEHOVA LYRICS BY BONGI MTHOMBENI FT.JOYOUS CELEBRATION 22


This joy that i have
The world can't take it away
The world can't take it away
From me

Jehovah you are so good to me
you are so good
yahweh you are so good to me

so goood
so good
so good

This peace
The world can't take it way
The world can't take it away
The world can't take it away
From me

This praise
The world can't take it away
The world can't take it away
From me

This praise
The world can't take it away
The world can't take it away
From me

This love
The world can't take it away
The world can't take it away
From me

Aaah Oooh
Aaah Oooh