Sunday, May 1, 2016

BHEKANI UJEHOVA LYRICS AND TRANSLATION BY JOYOUS CELEBRATION 18


Bhekani kuy' uYehova                                [Look up on Jehovah]
UMdala wezinsuku                                     [The ancient of days]
Funani ubuso bakhe                                    [Seek for His face]
Nimkhonze naye                                         [And worship thee]
Ulungile unothando                                     [He is kind and loving]
Nenceb' engapheliyo                                    [With everlasting mercy
Uthanda thina sonke                                     [He loves us all]

Ebunzimeni                                                   [In hard times]
Uhlal' engumncedi wami                              [He's an everpresent help]
Uhamba nami                                                [He walks with me]
Uhlal' eseduze kwami                                    [Always right by my side]
Noba kumnyama                                            [Even if it's dark]
Yen' ukukhanya kwami                                  [He is my light]
Uyabonelela uYehova                                     [Jehovah is generous]
ubaba wam                                                      [My father]
Udeka itafula                                                   [He prepares the table]
Phambi kwezitha zami                                    [In the presence of my enemies]
Ngidle, ngidle                                                  [So I feast and feast]
O baba ngiyabonga                                          [O father I'm so grateful]
Bong' uYehova mphefumlo wam                     [Bless the Lord oh my soul]
Undenzela konk' okuhle                                   [He's done great things for me]

No comments: