Friday, May 13, 2016

O JESU THEMBA LYRICS AND TRANSLATION BY PRISCILLA SUKWINI FT.JOYOUS CELEBRATION 15 PART 1Ngokwami angikwazi ukulandel' uJesu        [On my own I can't follow Jesus]
Imizamo yami nokwenza kwami                   [My efforts and my actions]
Kungidedisa kuye                                          [Drive me away from Him]
Umusa nothando lwakhe                                [His mercy and love]
Lungihola ingunaphakade                              [Look after me forever]

CHORUS:
Oh Jesu themba lami                                            [Oh Jesus my hope]
Nguwe ongumelusi wami                                     [You're my shepherd]
Manginawe angesabi ukuhamb' indlela yam        [When I'm with you I'm not
                                                                              afraid to go through my journey]

Nom' indlela isinyukela                               [Even when the going gets tough]
Wen' uyabamba isandla sam                        [You hold my hand]
Umusa nothando lwakhe
Lungihola ingunaphakade

CHORUS:

Akekh' omuny' ofana nawe
Oh ungumelusi wami
Ungihola emadlelweni aluhlaza
Oh msindisi
Nguw' izolo, nguwe namhla                    [You were yesterday, you are today]
Isiqalo nesiphetho                                    [The begining and the end]
Ungu-Alpha noOmega                             [You're Alpha and Omega]
Nguwe nguwe, nguwe nguwe                  [It is you, it is you]
Awushinshi
Akekh' omuny' ofana nawe
Ungubaba wami
Nguwe nguwe
Nguw' ozolo
Yeah isiqalo nesiphetho
Yeah
Nguwe nguwe, nguwe nguwe
Nguw' izolo
Isiqalo nesiphetho
UnguAlpha noOmega
Awujiki awushinshi
Nguwe nguwe, nguwe nguwe
Nguwe umsindisi wami
Hallelujah akekh' omuny' ofana nawe
Angikamboni, angikamboni
Angikamboni angikambini
Nguwe nguwe
Bamb' isandla sami
Uyawubamb' unyawo lwami kuthi ngingasheleli      [You set my feet on higher ground]
Ungihola emadlelweni akuhlaza                                [You feed me green pastures]
Ududuz' umoya wami                                                 [You humble my soul]
Uphilis' izifo zami                                                       [You heal my sickness]
Akekh' omunye ngaphandle kwakho                          [There's no other except you]
Oh ngiyaboga Jesu                                                      [Oh thank you Jesus]
Oh nguwe                                                                    [It is you]
Hallelujah

No comments: