Friday, November 4, 2016

DIPHIRI LYRICS BY ZAZA


Diphiri, makunutu
Di tsejwa ke wena
Oho ntate u ba tshwarele,
Bohle, bohle
Ba nketsang hampe
U ba nketsang hampe
Ba tsejwa ke wena
Oho ntate
U ba tshwarele

No comments: