Sunday, December 4, 2016

NGIZWA AMANDLA LYRICS AND TRANSLATION BY SBU NOAH MTHEBU

Buy the song here


Uma ngingathinta umphetho kaJesu
(If I can touch the hem of Jesus's garment)
Ngiyophila
(I'll live)
Uma ngingathinta umphetho kaJesu,
Ngiyophila!
Uma ngifika kuye
(If I can reach Him)
Ngizothol' ukuphulukiswa
(I will receive healing)
Uma ngingafika kuye
(If I can reach Him)
Ngizothol' ukusindiswa
(I'll receive salvation)
Ngizwa amandla
(I feel the power)
Kukhon' ong' thintile
(Someone has touched me)
Ngizwa amandla,
Kukhon' ong' thintile
Izifo zami
(My diseases)
Sezingqotshiwe
(Have been defeated)
Nhlupheko zami
(My sufferings)
Sezongqotshiwe
(Have been defeated)
Ngizwa amandla
Kukhon' ong'thintile
Verse 1
Sekuphel' iminyaka eminingi
(Many years have passed)
(Ngisezinhlungwini
(I have been in pain)
Ngihambe zonk' i'ndaw' emhlabeni
(I've been in all the places in this world)
Kodwa luth' ukuthol' usizo
(But I've received no help)
Verse 2
Ngezw ' abefundisi beshumayela
(Then I heard Pastors preaching)
NgaloJesu osindisayo
(About this Jesus who heals)
Ngam'bona ngam'bamba lomphetho wakhe
(I saw him and touched the hem of His garment)
Bheka manje sengiphilile
(Now behold, I am healed!)

No comments: