Tuesday, December 6, 2016

NOMA SIYAHLUSHWA LYRICS AND TRANSLATION BY SBU NOAH


Noma siyahlushwa (Though we are troubled)
Noma sidelelwa  (Though we are mocked)
Sizolishumayela (We will preach)
Leli vangeli (This Gospel)

Kushiyan' ukwenza webafowethu (You do you we will do us)
Never ngeke siyekelele (We will never leave it alone)
(Sizolishumayela lelivangeli) (We will preach this Gospel)
Inamandla iNkosi uQamatha (Hes a powerful Lord our God)
Yiyo esithume loludaba (He's the one who sent us)
(Sizolishumayela...) Noma kumnyama (In the darkness)
Noma kubomvu (In the heat)
Sizolishumayela (We will preach)
Leli vangeli (This Gospel)

Singena kumnyama thin (We go even where it's dark)
Sihamba noJesu  (Jesus walking with us)
Uyakhanyisa laph' engene khona (Where He goes there's light)

Singena kubomvu nasemlilweni (Even in the heat of fire)
Ungena nathi (He goes in with us)
Aphume nathi (He comes out with us)

No comments: