Saturday, January 7, 2017

NGIGCINE(HIDE ME) LYRICS BY SBU NOAH MTHEMBU FT JOYOUS CELEBRATION 21


Ngigcine Phansi kwesandla
(Keep me under The hand)
Sakho Esimnene (Your faithful hand)
Noma kwenyuka (Through the ups)
Noma kwehlela (And the downs)
Ngigcine hhe (Keep me)
Kuwe yam (In You my King)
Wenza njalo kuDavide (As you did with David)
Sekufikile nokufa (As he faced death)
Wamuthukusa edokodweni 
(You hid him under your shelter)
Nami kanjalo Nkosi yam
(Do to me also My Lord)
Ekusithekeni ungifihle kuwe
(In a hidden place,hide me in You)
Wamuvikela uIsrayeli
(You protected the Israelites)
Ebuqgilini (From slavery)
Kwaba sezweni lesithembiso
(To the promise land)
Oh nami/Somandla/Oh Baba ungigcine kuwe
(I ask you to keep me in You)
Oh hide me Lord
Hide me Lord my God

1 comment:

MTHOLLY said...

This song is blessing me a lot and the way my brother Sbu is singing is amazing, God bess Sbu Noa Mthembu with the team Amen...love you Joyous