Tuesday, March 28, 2017

WE BANGCWELE LYRICS AND TRANSLATION BY NCEBAKAZI NKANSU FT. JOYOUS 18


Thina silindel' usuku olukhulu
[We are waiting for the big day]
Lokubuya, ukubuya kukaJesu
[The arrival of Jesus]
Laph' abangcwele bona bazohlwithwa
[Where the hollies will be chosen]
Eh bangcwele, amen hallelujah
Oh yek' intokozo yokwazana nay' uJesu
[What a pleasure it is to know Jesus]
Oh thina siselapha
[While we are still here]
Oh yek' injabulo
[O what joy]
Injabulo yabangcwele
[Joy of the hollies]
Thina silindel' usuku (We bangcwele)
Olukhulu (we bangcwele)
Lokubuya (we bangcwele)
Ukubuya kukaJesu (We bangcwele)
Laph' abangcwele (we bangcwele)
Yena ezobalanda\ezobathatha (We bangcwele)
Eh bangcwele (We bangcwele)
Amen hallelujah (We bangcwele)
Oh yek' intokozo (We bangcwele)
Yokwazana (we bangcwele)
Nay' uJesu (We bangcwele)
O thina siselapha
O yek' injabulo
Injabulo yabangcwele
We bangcwele ikhon' imiqhele
[Hollies there are crowns]
Ebekelwe ona amaqhawe
[Kept specially for the warriors]
Ngisho izingubo ezimhlophe zicolekile
[Even the fine white gowns]
Zihlanjw' egazini
[Washed by the blood]
O yek' intokozo
Yokwazana nay' uJesu
O thina siselapha
O yek' injabulo
Injabulo yabangcwele
Ngibon' imiqhele yegolide
[I can see golden crowns]
Ngaphesheya kwelizayo lamafu
[From the land beyond the clouds]
Sinemiqhele siyibekelwe nguyen' uJesu laphaya
[We have crowns Jesus kept for us over there]
Uzosithwesa ma sesifika khona le
[Shall be granted to us when we get there]

No comments: