Friday, April 8, 2016

IGAMA LAKHO LIHLE LYRICS BY NCEBAKAZI MSOMI FT JOYOUS CELEBRATION 20Jesu igama lakho lihle
Liyaphila Jesu
Alikhw' eliny' elinamandla
Jesu igama lakho lihle
Malibongwe zweni lonke
Kwizilingo zalo mhlaba sibiz' uJesu, igam' elihle
Izinhlupho neenkathazo zingelinganiswe nobuhle balo
Izulu lonke libuka lona
Izizwe zonke zikhothama kulo
Zithi Jesu wen' uligam' elihle
Jesu wen' unegam' elihle
Siphila ngalo, sizingca ngalo,
Soyisa ngalo, namhla simile ngalo
Jesu wen' unegam' elina' amandla
Ulungile oh Jesu
Wen' uligam' elihle
Yingom' emnand' enhlizweni
Ngizolihuba njalo nje
Ngizolicula ze lidume zwelonke


No comments: