Sunday, May 8, 2016

ZULU WORSHIP LYRICS AND TRANSLATION BY HLENGIWE NTOMBELA FT.JOYOUS CELEBRATION 17Sengiyamethemba lowo                                        [I now trust in thee]
Owanikelwa le eGolgotha                                     [Who was brought to Golgotha]
Ngezono zami nezabantu bonke                           [For my sins and for everyone's]
Hayi imvana eyophayo                                         [The lamb that bled]
Yahlatshelwa thina, thina                                     [Crucified for us]
Hay' umMeli wabonayo                                       [The representative of the sinners]
Wasifela thina                                                       [Died for us]
Hay' umMeli 'wabonayo                                       [The representative of the sinners]
Wasifela thina                                                       [Died for us]
Bayede Nkos' engcwele                                        [Glory holy God]
Owangithwalel' umqhele                                       [Who took the crown for me]
Lowo umqhele wakuhlaba                                    [That crown was painful]
Kuze ngibe nokwethaba                                        [So I can respect You]
Wawungenasici Jesu                                             [You were innocent Jesus]
Wawumuhle mhlaba-hlosi                                     [You're beautiful leopard of the earth]
Kepha wakudela konke                                         [Yet you defeated everything]
Ngazo zonk' izono zethu                                       [Through our sins]
Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,            [Glory my Lord]
Bayede Nkosi yami, Bayede Nkosi yami,             [Glory my Lord]
Lokhu kungi...                                                       [This is...]
Kuyangimangalisa                                                 [This is amazing]
Futhi kuye                                                              [And to Him]
Kuyangithobisa                                                      [I humble myself]
kuyaqeda yonk'inkani                                            [It conquers my stubbornness]
Nami ngiyathandwa ngingumoni                          [And He loves me though I'm a sinner]
Waze wamuhle, wamuhle                                      [How beautiful are you]
Wamuhle Jesu, wamuhle kimi.                              [how beautiful are you Jesus to me]
Uyingcwele, uyingcwele                                        [How holy are you]
Uyingcwele Jesu, uyingcwele kimi                        [How holy are you Jesus to me]

No comments: