Thursday, January 5, 2017

LIZALISEIDINGA LAKHO LYRICS & ENGLISH TRANSLATION BY BULELANI KOYOLizalis’ idinga lakho,
(Fullfil/realise your promise)
 Thixo Nkosi yenyaniso!
(Faithful/Truthful God)
 Zonk’ iintlanga, zonk’ izizwe,
(All races, all nations,)
 Ma zizuze usindiso.
(must be saved)

 Amadolo kweli lizwe,
(All knees in this world)
 Ma kagobe phambi kwakho;
(Must bow before you)
 Zide zithi zonk’ iilwimi,
(So that all tongues)
 Ziluxel’ udumo lwakho.
(Proclaim your glory)

 Law’la, law’la, Nkosi, Yesu!
(Govern/Prevail our God)
 Koza ngawe ukonwaba;
(Happiness can only come through you)
 Ngeziphithi-phithi zethu,
(Because of our struggles/challenges)
 Yonakele imihlaba.
(The world is damaged)

 Bona izwe lakowethu,
(Look at our world)
 uxolel’ izoono zalo;
(Forgive our sins)
 Ungathob’ ingqumbo yakho,
(Do not send your wrath)
 Luze luf’ usapho lwalo.
(To kill the children)

 Yaala, Nkosi, singadeli
(Prohibit us God from disobeying)
 Iimfundiso zezwi lakho;
(The teachings of your Word)
 Uze usivuselele, (Revive us)
 Sive inyaniso yakho.
(We can hear your Truth”)

No comments: