Saturday, February 4, 2017

TRIBUTE TO LUNDI TYAMARA LYRICS AND TRANSLATIONMphefumlo wam
(My soul)

Mphefumlo wophlelaphi
(My soul, how will you end?)
Kwezi ntlungu zalo mhlaba
(With all the pain on this earth)
Ilanga lam seliyotshona
(The sun is setting in my life)
Nkosi yam nguweowaziyo
(My lord, you have all the answers)
[repeat till end]

Ngingahlanzwa
(I can be purified)
.
Ngingahlanzwa nganina?
(What can make me pure?)
Ngegazi elika Jesu
(By the blood of Jesus)
Lika Jesu lona
(Only his blood)
[repat till end]

Mvuleleni angene
(Let him in)
.
UYohane uyashumaela, uhlaleleni wena x4
(John the baptist is preachin, why are you not moved?)
Oh, yizani nonke, mvuleleni angene x4
(Come ye all, let him in)
[repeat till end]

Ngithemb' uJesu
(I trust Jesus)

Mina sengthemb' uJesu mina
(I put my trust in Jesus)
Kukho konke
(For everything)
[repeat x8]
.
WeJehova, ngithemba yena kukho konke
(Jehova, I trust you for everything)
[repeat till end]

Bawo wethu (our father)

Bawo wethu, bawo. Ulikhaya lethu
(Our father you are our refuge)
Lethu sonk bawo, bawo wethu
(Refuge for all of us)
[repeat]
.
Sicel' uxolo kuwe
(We seek your forgiveness)
Sicel' amandla kuwe
(We seek strength from you)
Sicel' uthando baba
(We seek your love)
Sithelele baba
(Frgive us father)
Thethelela nkosi
(Please forgive us)
Ebunzimeni balo mhlaba
(In th hardships of this world)

Lundi, we as your fans will always remember you

No comments: