Friday, April 21, 2017

PHAPHAMANI LYRICS BY NHLANHLA ZOFO,PHOKY &OKE FT JOYOUS CELEBRATION 21


Phaphamani bazalwane baka-Kristu!
Vukanini! Sekusile bo!
Hlomanini izikhali, bazalwane,
Nisakwelwa ubuthongo, wo!

Chorus
Vukanini, bandla bo!
Anibon’ izitha na?
Hlomanini izikhali zokukholwa,
ngoSomandla sizonqoba, ngo!
Ubutshwala, namanyala, bazalwane,
Akuzon’ izitha zethu na?
USathan’ usivukele, bazalwane,
Somuvumela yini? Ngeke, qha!

Qhubekani, qinisani, bazalwane,
Ningahlehli, ngisho nakanci.
Ningabheki ngasemuva, bazalwane,
Yimanini isibindi ngqi!

No comments: