Tuesday, April 25, 2017

WACHITHIGAZI LYRICS AND TRANSLATION BY NCEBAKAZI MSOMI FT JOYOUS 21


Wachith ' igazi esiphambanweni (He shed blood on the cross)
Yingakho ngithi ungcwele njalo (That's why I say He is forever holy)
Noma ngilingwa akushintshi lutho (Even when I encounter trials, that doesn't change anything)
Ungithandile esiphambanweni (He loved me way back on the cross)
Nom' engathula angisoli lutho (He may keep quiet, I shall not regret anything)
Waphendula konke esiphambanweni (For He said it all back on the cross)
Nom' engaveli akushintshi lutho (He may seem absent, that doesn't change anything)
Wagqiba konke esiphambanweni (He did it all back on the cross)
Ngimbone njalo engiwez' imifula (I have seen Him helping me cross the rivers)
Lo mhlengi wami yen' uyaphila (My redeemer lives)
Umile ngxi, umile ngxi (He stands firm, He stands firm)
Umile ngxi, umile ngxi
Kukho konke umile phakade (Through it all He shall stand eternal)


No comments: