Tuesday, January 12, 2016

GORE RICHANAKIDZA LYRICS AND TRANSLATION BY ZAMAR NCUBE

                              Verse 1
Ndinoona vanhu vese voda kutamba neni,
(shout favour)
Ndinoona vanhu vese voda kundi mhuresa,
(shout favour)
Ndinoona vanhu vese voda kundipa mari,
(shout favour)
Ndinoona vanhu vese voda kundishanyira,
(favour mwana)
              
           Verse 2
        Iri Gorerichanakidza,
       Gorerichanakidza,
       Huya uone kubata kwamwari,
       Gorerino
       Huya uone kubata kwamwari,
       Gorerino


           Verse3
Nenyasha dzamwari,
Gore rangu richanakidza,
Mwedzi  uno uchanakidza
Viki ino ichanakidza,
Zuva rangu richanakidza,


No comments: