Thursday, November 17, 2016

BAYEKE BAHLEKE LYRICS AND TRANSLATION BY ZAZA Bayeke bahleke
(Let them laugh)
Bayeke bajabule
(Let them be happy )
Ngoba izulu limele bacedze
(Because Heaven is waiting on them to finish)
Bese li yaku sukumela
( Then it stands up for you)
Thula, thula, thula (Be still)
Thula ungakhali
(Be quite and do not cry) 
uJehova uzwile
(Jehovah has heard)

No comments: